Regulamin

 1. Definicje
  1. Usługodawca – Fitplanner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-246) przy ul. Miodowej 23/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000582596, NIP 5252639106, REGON 362817396.
  2. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL www.fitplanner.pl, do którego uprawniony jest Usługodawca.
  3. Użytkownik – osoba, która dokonała Rejestracji Konta Użytkownika.
  4. Rejestracja – proces zakładania Konta.
  5. Konto Użytkownika – wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do określonych Usług po podaniu loginu i hasła.
  6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa oferowana jest:
   1. w formie zamkniętej, dostępnej dla Użytkowników, który dokonali Rejestracji - umożliwiająca korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu za pomocą Konta Użytkownika;
   2. w formie otwartej umożliwiającej jedynie bierne korzystanie z Serwisu, przy czym wszystkie funkcjonalności Serwisu nie są dostępne.
  7. Umowa – umowa o świadczenie Usług.
  8. Klub – przedsiębiorca oferujący usługi w zakresie rekreacji ruchowej takie jak: siłownia, zajęcia fitness, treningi zbiorowe i indywidualne oraz usługi masażu, porady dietetyczne, solarium, odnowa biologiczna lub kosmetyczna, w szczególności działający w oparciu o ustawę o sporcie.
  9. Trener – osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie rekreacji ruchowej.
  10. Profil – wpis w Serwisie zawierający informacje o Klubie lub Trenerze prowadzony pod unikalnym adresem URL.
  11. Manager – osoba, która w wyniku weryfikacji przez Usługodawcę otrzymuje możliwość edycji Profilu Klubu.
  12. Konto Klubu – wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Manager może edytować Profil Klubu.
  13. Konto Trenera – wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Trener może edytować swój Profil.
  14. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika
  1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online.
  3. W celu Rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, login, hasło. Wprowadzając powyższe dane, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i rzetelne.
  4. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość, wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji Konta Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  5. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy w formie papierowej (pocztą tradycyjną). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli za wyraźną zgodą Użytkownika, nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed terminem do odstąpienia od Umowy.
  6. Po prawidłowej Rejestracji Usługodawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, tworzy Konto Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika. Nie jest dopuszczalne udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom, ani korzystanie z innych Kont Użytkowników. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
  7. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie Konta Użytkownika. Usługodawca udostępnia funkcjonalność do usunięcia Konta Użytkownika.
  8. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
   1. Użytkownik zakłada wiele Kont Użytkownika;
   2. Użytkownik obraża innych Użytkowników, narusza dobra osobiste Trenera, Klubu lub Usługodawcy, a także dodaje opinie, zawierające treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny;
   3. Użytkownik udostępnia swój login lub hasło innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej;
   4. zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu świadczenia Usług - w takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika w sposób przyjęty dla zmiany Regulaminu.

   W powyższych przypadkach Usługodawca zablokuje Konto Użytkownika i wyśle do Użytkownika wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji z podaniem przyczyny wypowiedzenia Umowy lub wyświetli w Serwisie informację o wypowiedzeniu Umowy.

 3. Rodzaje i warunki Usług
  1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
   1. umożliwia wyszukiwanie Klubów i Trenerów,
   2. umożliwia rejestrację na zajęcia prowadzone przez Kluby lub Trenerów,
   3. umożliwia publikowanie opinii i ocen Klubów i Trenerów,
   4. umożliwia dodawanie Profili Klubów i Trenerów,
   5. umożliwia edycję Profili Klubów przez Managerów oraz umożliwia edycję Profili Trenerom,
   6. umożliwia dodawanie komentarzy do opinii.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów Usług (funkcjonalności Serwisu), jak również do zaprzestania świadczenia wybranych Usług.
  3. Usługodawca nie pobiera opłat za Rejestrację, dodawanie opinii i ocen. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
  4. Usługodawca może kierować reklamy do Użytkowników Serwisu.
  5. Użytkownicy mogą:
   1. dodawać opinie i oceny Klubów i Trenerów,
   2. komentować opinie i oceny wystawione przez innych Użytkowników,
   3. wyszukiwać Trenerów i Kluby
   4. wyszukiwać zajęcia sportowe.
   5. dokonywać rejestracji na zajęcia prowadzone przez Kluby lub Trenerów.
 4. Dodawanie ocen i opinii o Klubach i Trenerach. Dodawanie komentarzy do opinii
  1. Dodawanie ocen jest możliwe za pomocą specjalnej funkcjonalności Serwisu.
  2. Każda opinia o Klubach i Trenerach dodawana jest pod nickiem wybieranym przez Użytkownika podczas Rejestracji.
  3. Opinie mogą dotyczyć wyłącznie profesjonalnych aspektów działalności Klubów lub Trenerów i mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.
  4. Nie jest dozwolone dodawanie opinii zawierających treści wulgarne, naruszające dobre obyczaje, Regulamin lub obowiązujący porządek prawny.
  5. Nie jest dozwolone dodawanie opinii, które zawierają treści reklamowe lub marketingowe.
  6. Managerowie, Kluby lub Trenerzy nie mogą dodawać opinii na swoich Profilach.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderacji dodanych opinii i do publikowania jedynie opinii, które spełniają powyższe wymagania. Brak opublikowania dodanej opinii nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności Usługodawcy.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, lub komentarzy do opinii, w szczególności które nie spełniają powyższych wymogów. W przypadku usunięcia opinii, lub komentarza do opinii Użytkownikowi Klubowi lub Trenerowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Usługodawcy.
  9. Założenie Konta Trenera jest warunkiem niezbędnym do dodawania komentarzy do opinii.
  10. Komentarze do opinii muszą odpowiednio spełniać warunki przewidziane dla opinii, a wskazane w §4 ust. 4-6.
  11. Z chwilą dodania opinii lub komentarza do opinii, Użytkownik lub odpowiednio Trener udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołanej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcia Konta Użytkownika nie ma wypływu na powyższą licencję.
 5. Konto Trenera, Profil Trenera.
  1. Trener może założyć w Serwisie Konto Trenera, za pomocą którego Trener może edytować swój Profil.
  2. Rejestracja Konta Trenera odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online.
  3. W celu Rejestracji Konta Trenera należy podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres zamieszkania, login, hasło. Wprowadzając powyższe dane, Trener oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i rzetelne. Na wskazany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego adres e-mail, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zostanie wysłana wiadomość, wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji Konta Trenera. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Konta Trenera dochodzi do zawarcia pomiędzy Trenerem a Usługodawcą Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  4. Trener może posiadać wyłącznie jedno Konto Trenera w Serwisie. Dla jednego Trenera prowadzony jest jeden Profil Trenera.
  5. Edycja Profilu Klubu jest możliwa w przypadku zawarcia odpłatnej Umowy o świadczenie usług przez Fitplanner.
  6. Trener może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta Trenera. Usunięcie Konta Trenera nie powoduje usunięcia Profilu Trenera.
  7. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Trenerem ze skutkiem natychmiastowym stosując odpowiednio §2 ust. 8 Regulaminu.
  8. Trener może edytować swój Profil poprzez:
   1. dodawanie i zmianę informacji,
   2. dodawanie zdjęć,
   3. dodawanie wideo,
   4. odpowiadanie na opinie Użytkowników.
  9. Trener może zamieszczać jedynie zdjęcie, które umożliwia rozpoznanie jego wizerunku. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Trener wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego wizerunku. Nie jest dozwolone zamieszczanie zdjęć innych osób niż Trenera, jak również grafiki lub logotypów. Można dokonać niezbędnej obróbki zdjęcia w zakresie nasycenia barw lub kontrastu. Nie jest dozwolone łączenie kilku zdjęć. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
  10. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Trenera.
  11. W momencie zamieszczenia zdjęcia lub innych materiałów w Serwisie zostaje udzielona Usługodawcy niewyłączna, nieograniczona w czasie, nieodpłatna licencja na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 6. Zasady ponoszenia odpowiedzialności
  1. Usługodawca nie odpowiada za jakichkolwiek dane podane na Profilu Trenera lub Profilu Klubu, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za kompletność, rzetelność, prawdziwość lub przydatność tych danych.
  2. Usługodawca nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez Trenera lub Klub, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, do których doszło podczas usług świadczonych przez Trenera lub Klub, jak również za efekty usług świadczonych przez Trenera lub Klub.
  3. Usługodawca nie odpowiada za odbycie się zajęć ruchowych bądź innych usług świadczonych przez Trenera lub Klub w terminach określonych przez Trenera lub Klub, lub za jakiekolwiek opóźnienie tych zajęć, ich anulowanie przez Trenera lub Klub lub za zmianę prowadzącego zajęcia ruchowe lub świadczącego inne usługi.
  4. Osoba posiadająca Konto w Serwisie zobowiązana jest do utrzymywania danych dostępowych do Konta w poufności, w szczególności nie powinna udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione udostępnienie loginu i hasła, jak również za nieuprawniony dostęp do Konta lub Profilu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie i komentarze do opinii, z zastrzeżeniem właściwych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność z tytułu dodania opinii naruszającej dobra osobiste Trenera lub Klubu, jak również w inny sposób wkraczającą w prawa Trenera lub Klubu.
  7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Trenera lub Klub i niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  8. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone korzyści.
  10. W stosunku do Trenera i Klubu, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do kwoty 500 zł.
  11. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie powoduje:
   1. niesprawność sprzętu należącego do Użytkownika lub przez niego użytkowanego;
   2. ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet;
   3. inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Umową lub Regulaminem działania albo zaniechania Użytkownika.
 7. Dane osobowe
  1. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może wymagać udostępnienia danych osobowych.
  2. Formą identyfikacji są dane podane przez podczas Rejestracji oraz numer IP komputera, poprzez który dochodzi do połączenia z Serwisem.
  3. Podczas Rejestracji należy wyrazić zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia Usług przez Usługodawcę na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
  4. Usługodawca zapewnia możliwość weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia danych osobowych. Usługodawca jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Baza danych osobowych prowadzona przez Usługodawcę może podlegać zgłoszeniu przez do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ile wynikać to będzie z przepisów prawa.
  5. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Trener lub Manager wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.
  6. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej. Usługodawca rekomenduje, aby odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowej nastąpiło w formie pisemnej.
 8. Warunki techniczne
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome albo inną porównywalną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.
  2. Do korzystania z Serwisu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
  3. Usługodawca informuje, że niespełnienie wymogów technicznych może powodować nieprawidłowe działanie usługi, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Usługodawca zapewnia, że Serwis będzie dostępny przez czas nie krótszy niż 360 godzin miesięcznie. Przerwy w dostępie do Serwisu mogą być spowodowane w szczególności pracami technicznymi lub konserwacyjnymi. W przypadku przerw w możliwości dostępu do Serwisu z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 9. Reklamacje
  1. Każdemu Użytkownikowi, Trenerowi i Klubowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługą. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie (pocztą tradycyjną) na adres siedziby Usługodawcy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitplanner.pl. Reklamacje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym (np. adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej), a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Reklamacja powinna również zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu ze zgłaszającym.
  4. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 21 dni roboczych i niezwłocznie poinformować o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  5. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Aktualny tekst Regulaminu opublikowany jest w Serwisie w zakładce „Regulamin” oraz dostępny jest w siedzibie Usługodawcy. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu, Usługodawca powiadomi w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, Rejestracji Konta Trenera lub Klubu bądź przez wyświetlenie informacji o zmianie Regulaminu w Serwisie.